Всички статии в блога

Изследване на тема „Готовност и мотивация за прилагане на проектнобазирано обучение от новоназначени учители с педагогически стаж до 3 години“.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ е предвидено изследване на тема „Готовност и мотивация за прилагане на проектнобазирано обучение от новоназначени учители с педагогически стаж до 3 години“. Изследването е в съответствие с Приоритетна област 3 „Мотивирани и креативни учители“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и е ...
Проучване по европейски изследователстки проект SpicE
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване по европейски изследователстки проект SpicE (номер 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), финансиран по програма Еразъм +. Целта на проучването е да се разгледат нагласите на начални учители и студенти по педагогика в страните участнички в проекта, за използване на STEAM подходa в работата им и в частност при работа с деца с умерени обучителни ...
Подготвителни курсове за ПКС
Курсовете се провеждат електронно-синхронно в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти. В рамките на курсовете, преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ще запознаят участниците с изискванията за успешно преминаване през процедурите за придобиване на съответната ПКС. 1. Подготвителни курсове за V ПКС ...
Среща с педагогическите съветници и училищните психолози във Варна
На 18 ноември 2022 г проф. д-р Галя Кожухарова и доц. д-р Венета Узунова гостуваха на педагогическите съветници и училищните психолози в община Варна. С любезната покана на дирекция "Образование и младежки дейности" методическата среща се проведе в актовата зала на СУЕО "А. С. Пушкин". Проф. д-р Г. Кожухарова представи дейността на ДИПКУ Стара Загора и текущите международни проекти. ...
Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2022-2023 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Учител по математика и информатика и информационни технологии Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, ...